Moment čepového tření | 4/6 Pasivní odpory | Statika (Mechanika těles) | Onlineschool.cz

Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Pasivní účinek u rotačních vazeb nazýváme moment čepového tření. Týká se např. ložisek, kluzných uložení a v tomto videu se tyto vazby naučíme uvolňovat a sestavovat rovnice rovnováhy.

Rotační vazba se u přístupu NNTP uvolňuje dvěma kolmými silami a momentovým pasivním účinkem, který se určuje podle pohybového stavu, který v rotační vazbě nastává. Ve všech pohybových stavech rotační vazba odebírá dva stupně volnosti (umožňuje pouze rotaci).

Rotační vazba a klid
Pokud je v rotační vazbě klid a zároveň je zde ze strany zatížení moment, který se snaží vytvářet rotaci, označujeme pasivní účinek ve vazbě jako moment Ma (pokud si vazbu označíme jako "a") a tento moment pak vyjadřujeme z rovnic statické rovnováhy, protože jeho velikost neznáme.

Rotační vazba a rovnoměrný otáčivý pohyb
Jako vždy u pasivních vazeb se zabýváme pouze rovnoměrným pohybem. Pokud je překročena hranice klidové stability, tak pasivní účinek nabývá konstantní hodnoty bez ohledu na rychlost otáčení. Tomuto pasivnímu účinku říkáme moment čepového tření a vypočítá se s určitým zjednodušením jako součin velikosti reakční síly ve vazbě, poloměru rotační vazby a součinitele smykového tření.

Moment čepového tření tím pádem není neznámou v rovnicích statické rovnováhy. V těchto rovnicích je naopak neznámý moment, který ve vazbě vytváří rotaci, protože jej musíme navrhnout přesně na rovnoměrný otáčivý pohyb.

Další videa ze statiky (mechaniky těles) najdeš na
https://onlineschool.cz/statika/momen...

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoo...

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://www.facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://onlineschool.cz

Diskuze