Nalezeno 49 videí odpovídající tagu "Olinium".

Oxidační číslo - jak určit oxidační čísla u anorganických i organických molekul

Oxidační číslo je zdánlivý náboj, který je přítomný na atomu, pokud bychom přiřadili vazebné elektrony tomu prvku, který ...

Doc. Jan Petr: Pokud uvažujete o vědě, jeďte na skutečný postdoc do zahraničí

Doc. Jan Petr vede svou vlastní skupinu na Katedře analytické chemie na UP v Olomouci. Jeho tým se zabývá separačními met...

Roksolana „Roxi” Ilnycká: Mitochondrie jsou mé nejoblíbenější organely

Roxi Ilnycka je prezidentka studentského spolku UP Crowd. Jejich hlavním zaměřením je popularizace vědy pro širokou veřej...

Olinium podcasts I: Tomáš Pokorný: Vyvíjíme katalytické nanočástice pro udržitelnou výr...

Podcast a rozhovory o vědě, chemii se zajímavými lidmi. Tomáš Pokorný studuje na MU v Brně materiálovou chemii a je autor...

LIVE: Oxidační číslo a názvosloví binárních sloučenin

Určení oxidačního čísla není složité. Stačí znát pár pravidel nebo strukturu sloučeniny. Kompletní playlist s anorganický...

LIVE: Periodická tabulka prvků je geniální

Co všechno dokážeme z periodické tabulky vyčíst? Proč byl Mendělejev génius? Elektronegativita, elektronová afinita, veli...

LIVE: Interakce mezi molekulami

Mezi interakce řadíme vodíkové můstky, van der Waalsovy interakce nebo třeba Londonovy síly. Na vše se podíváme v tomto s...

LIVE: Chemické vazby

Kovalentní vazby dělíme na nepolární, polární a řekněme i iontové, dále existují kovové a koordinačně kovalentní vazby. M...

LIVE: Hybridizace vysvětluje tvary molekul

Samé šipky a čtverečky na první pohled nedávají smysl, ale já se vám ho tam pokusím najít. Kolik a jakých vazeb mohou prv...

LIVE: Jak poznat vlastnosti prvků z elektronové konfigurace

Samé šipky a čtverečky na první pohled nedávají smysl, ale já se vám ho tam pokusím najít. Proč prvky mají určitá oxidačn...

LIVE: Orbitaly, kvantová čísla a elektony

Orbital je místo s největší pravděpodobností výskytu elektronu. Pravděpodobnost je záležitost matematická, jak si to ale ...

LIVE: Základy chemie

První stream - z čeho se skládá atom a jak to ovlivňuje chemické a fyzikální vlastnosti.Ve videu jsem se rozpovídala o ro...

Otrava methanolem vede k oslepnutí, při vyšší dávce je smrtelná

Metabolické produkty methanolu jsou toxické pro člověka. Samotný methanol tedy toxický není, dokud se nezačne v těle meta...

Proč člověk může umřít při vysoké koncentraci CO2 v malých nevětraných prostorech?

29. února 2020 zemřeli 3 lidé při narozeninové párty v Rusku. Nasypali 25 kg suchého ledu do bazénu, který se díky tomu o...

Esterifikace a názvosloví esterů

Esterifikace je kondenzační reakce alkoholu a organické nebo anorganické kyseliny. Estery se používají v potravinářsví ja...

Oxidace alkoholů

Podle typu alkoholu jste schopni říct, jaké produkty vzniknou při oxidaci. Primární alkoholy se oxidují na aldehydy a nás...

Rozdělení hydroxyderivátů na alkoholy a fenoly

Hydroxyderiváty dělíme na primární, sekundární, terciální alkoholy a fenoly. Podle pozice -OH skupiny je tak můžeme zařad...

Hybridizace umožňuje vysvětlit pravidelné tvary molekul

Hybridizace orbitalů znamená jejich energetické sjednocení. Jak je ale možné, že vazby vycházející z různých orbitalů jso...

Vodíkové můstky - jak vznikají a co ovlivňují?

Vodíkové můstky vznikají mezi molekulami, které se skládají z vodíku a některého elektronegativního prvku F, O, N. Ve vid...

Spinové kvantové číslo

Spinové kvantové číslo s popisuje vnitřní moment hybnosti, případně rotaci elektonu. Matematicky nabývá hodnot +0,5 nebo ...

Magnetické kvantové číslo

Magnetické kvantové číslo m určuje orientaci orbitalu v prostoru. Matematicky se odvozuje z vedlejšího kvantového čísla a...

Vedlejší kvantové číslo

Vedlejší kvantové číslo určuje energii a typ orbitalu. Ve známých prvcích se zaplňují 4 typy orbitalů s, p, d, f. Věděli ...

Hlavní kvantové číslo

Hlavní kvantové číslo určuje sféru a energii elektronu. Nabývá kladných hodnot od 1 do nekonečna. Co ale znamená, že se b...

Jak si vybrat záchranný obor, pokud se hlásíte na medicínu

Podáváte si přihlášky na vysoké školy do konce února. Proto je na čase, abyste si rozmysleli i záchranný obor mimo medicí...

Jak se připravit a dostat na medicínu | Olinium

Tohle není video se zázračným návodem. Je to seznam věcí, které vám pomůžou udělat maximum pro to, abyste se dostali na m...

Nejlepší tip na zapamatování purinových a pyrimidinových bazí

Mnemotechnická pomůcka na zapamatování dusíkatých bází, která se vám zavrtá do hlavy. Navždy. Mezi purinové báze patří ad...

Hundovo pravidlo - skvělá vychytávka na zapamatování

Pravidlo prázdného autobusu je mnemotechnická pomůcka, kterou mne naučili mí studenti. Hundovo pravidlo říká, že elektron...

Vodíkove můstky v DNA - skvělá vychytávka na zapamatování

Mnemotechnická pomůcka na zapamatování kolika vodíkovými můstky se párují jednotlivé báze v DNA. Mezi cytosinem a guanine...

Alkyl x acyl. Jak se v tom vyznat?

Alkyl je radikál/uhlovodíkový zbytek a v organické chemii se označuje R- Acyl je zbytek od kyseliny (má stále zachovaný k...

Aromaticita - kompletní vysvětlení pravidel i s příklady

Benzen není jediná látka, která splňuje pravidla aromaticity,Pokud molekula splní všechna tato pravidla: je planární, cyk...