Aplikace Newtonových zákonů a hybnost

V tomto videu se zaměříme na aplikaci Newtonových zákonů na fyzikální příklady, vysvětlíme si hybnost tělesa a také zákon...

Rovnoměrně zrychlený pohyb

V tomto videu si vysvětlíme co je to rovnoměrně zrychlený pohyb, jaké vzorce nám tento pohyb popisují a aplikujeme je na ...

Co je vlastně světlo? | Vlnově-částicová dualita

TOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Tinycards: https://tinycards.duolingo....

Termodynamika - 02

Vnitřní energie, teplo, první zákon termodynamiky

FYZIKA 6.roc., Výpočet hustoty 6 roč

Príklady na výpočet hustoty, objemu, hmotnosti

Termodynamika - teplota - 01

Termodynamická teplota, Celsiova stupnice, Fahrenheitova stupnice

Molekulová fyzika - 01

Relativní atomová hmotnost, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost

FYZIKA 7.roc., Rozdiel teplôt

Záhadné delta t. Ako môže siedmak vypočítať rozdiel teplôt bez znalosti celých čísel.

FYZIKA 7.roc., Vzorec na výpočet tepla + premena jednotiek tepla

Ako vyjadriť jednotlivé veličiny zo vzorca na výpočet tepla a premena jednotiek tepla + "brept" v jednotkách mernej tepel...

Kmity a vlnění - 02

Stojaté vlnění, barva tónu

FYZIKA 6.roc, Hustota kvapalín

Hustota kvapalín, fyzika 6 ročník ZŠ

Kmity a vlnění 1

Kmity, rezonance, harmonické kmity, matematické kyvadlo, vlnění příčné a podélné, interference vlnění, akustika

Videosbírka | (7/7) Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Seznam příkladů a možnost si zakoupit sbírku z Potenciálu, kapacity a elektrických obvodů najdeš na https://goo.gl/iW7cRG...

Sériové obvody s kondenzátorem a rezistorem | 8/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlinesc...

Kondenzátor v sériovém zapojení s rezistorem se po přiložení napětí začne nabíjet. V obvodu po určitou dobu teče elektric...

Dynamika - příklady

Zákon zachování hybnosti, pohyb tělesa po nakloněné roviněNa konci videa je chyba ve výpočtu u zrychlení na nakloněné rov...

Kirchhoffovy zákony | 7/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Podíváme se , jak pomocí Kirchoffových zákonů vypočítat proudy a úbytky napětí v obvodech s více smyčkami. Budeme k tomu ...

Dynamika 1

Síla, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impulz síly, inerciální a neinerciální vztažná soustava, setrvačná síla

Kinematika - příklady

Dva typové příklady z kinematiky

Jsme ve vesmíru sami? | Fermiho paradox

TOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Tinycards: https://tinycards.duolingo....

Zapojování rezistorů 2 - složitější obvody | 6/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlinesch...

Jak vypočítat odpor zapojení, které je složeno z více rezistorů zapojený paralelně i sériově? Základní je myšlenka sdružo...

Zapojování rezistorů 1 - sériově a paralelně | 5/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlines...

V tomto videu se podíváme na sériové a paralelní zapojování rezistorů. Zjistit protékající proud a úbytek napětí na jedno...

Všechny druhy světla | Elektromagnetické spektrum

TOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Tinycards: https://tinycards.duolingo....

Elektrický proud a odpor - Ohmův zákon | 4/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Mějme prostředí s volnými náboji (kov, elektrolyt). Pokud je v bodu A tohoto prostředí jiný potenciál než v bodě B, je me...

Kinematika 2

Pohyb hmotného bodu po kružnici, perioda, frekvence, zrychlení