Jiří Kubeček

Termodynamika - 02

Vnitřní energie, teplo, první zákon termodynamiky

Termodynamika - teplota - 01

Termodynamická teplota, Celsiova stupnice, Fahrenheitova stupnice

Molekulová fyzika - 01

Relativní atomová hmotnost, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost

Kmity a vlnění - 02

Stojaté vlnění, barva tónu

Kmity a vlnění 1

Kmity, rezonance, harmonické kmity, matematické kyvadlo, vlnění příčné a podélné, interference vlnění, akustika

Dynamika - příklady

Zákon zachování hybnosti, pohyb tělesa po nakloněné roviněNa konci videa je chyba ve výpočtu u zrychlení na nakloněné rov...

Dynamika 1

Síla, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impulz síly, inerciální a neinerciální vztažná soustava, setrvačná síla

Kinematika - příklady

Dva typové příklady z kinematiky

Kinematika 2

Pohyb hmotného bodu po kružnici, perioda, frekvence, zrychlení

Kinematika 1

Pohyb rovnoměrně přímočarý, zrychlený, zpomalený

Mechanika tekutin

Pascalův zákon, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice

Gravitační pole 2

Svislý vrh, vodorovný vrh, šikmý vrh, gravitační pole radiální a homogenní, Keplerovy zákony, hmotnost Země a Slunce

Gravitační pole 1

Gravitace, Newtonův gravitační zákon, gravitační zrychlení, gravitační pole radiální a homogenní, tíhová a gravitační síla

Mechanická práce, energie a výkon

Mechanická práce, energie pohybová (kinetická), energie polohová (potenciální), zákon zachování energie, výkon, příkon